Upravljanje plinovodnega omrežja

Upravljanje plinovodnih omrežij. Na tem področju ima podjetje več kot desetletne izkušnje. Za koncesionarja Adriaplin d.o.o. upravljamo plinovodna omrežja v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina in Vipava

Ekipa sedmih strokovnjakov skrbi za nemoteno obratovanje plinovodnih omrežij. Redno kontrolira omrežja, priključke, priključne omarice, plinske postaje in podatke posreduje koncesionarju.

Organizirano imamo stalno dežurno službo ( 24 ur, 365 dni ), tako da smo uporabnikom zemeljskega plina v primeru težav vedno na voljo.

Priklapljamo na plinovodno omrežje
Priklapljamo na plinovodno omrežje
Za industrijske in druge večje uporabnike plina izvajamo priključne plinovode in uredimo vso potrebno dokumentacijo za priklop na omrežje.

Upravljamo poslovne in stanovanjske objekte
Upravljamo poslovne in stanovanjske objekte
Usposobljeni smo tudi za upravljanje poslovnih in stanovanjskih objektov.

Stalna dežurna služba
Stalna dežurna služba
V primeru puščanja pokličite na številko 041 641 222.
Svetujemo pri prenovi in izvedbi plinske in ostale instalacije
Svetujemo pri prenovi in izvedbi plinske in ostale instalacije
Strankam svetujemo pri novi izvedbi ali prenovi plinske in ostale instalacije.
Izvajamo celotne prenove plinskih instalacij
Izvajamo celotne prenove plinskih instalacij
Na željo stranke izvedemo celotno prenovo instalacij s pridobitvijo vseh  dovoljenj za spuščanje plina v instalacijo.
Izvajamo preizkuse tesnosti notranje plinske instalacije
Izvajamo preizkuse tesnosti notranje plinske instalacije
Možnost puščanja? Stara plinska instalacija? Izvajamo tudi preglede tesnosti plinskih instalacij.

KONTROLA NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE

na zemeljski plin in na utekočinjen naftni plin

V našem podjetju posvečamo veliko pozornost varni, zanesljivi in okolju prijazni distribuciji zemeljskega plina kot tudi utekočinjenega naftnega plina. Znotraj naših storitev tako nudimo tudi kontrole notranje plinske instalacije s preizkusom tesnosti.

Kontrola notranjih plinovodnih napeljav se navezuje na kontrolo cevovoda odjemalca oziroma cevovoda med točko dobave plina in vstopnim priključkom plinske naprave. Plinska napeljava mora biti strokovno pregledana vsaj enkrat letno.

Kontrola plinske instalacije se vrši skladno s standardom SIST EN 1775:2008 in tehničnimi predpisi DVGW TRGI G600:2008.

Družba Proinženiring d.o.o. ima kontrolni organ, ki je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacijske listine K-142 za področje kontrole notranjih plinovodnih napeljav za zemeljski plin. Družba poseduje tudi certifikat standarda ISO 9001:2015.

Pregled in preizkus tesnosti tako izvajamo po akreditiranem postopku.

KONTROLNI ORGAN
PODROČJE POSLOVANJA

Področje poslovanja velja za izvajanje storitev kontrole notranjih plinskih napeljav. Storitve obsegajo naslednje kontrole v času:
– Po izdelavi
– Po rekonstrukciji oz. popravilu
– Po daljši neuporabi
– Med redno uporabo

KONTROLNI ORGAN
LOKACIJA IN DELOVNI ČAS IZVAJANJA KONTROLE

Postopki kontrole se opravljajo na naslovu naročnika oziroma objekta, kjer se nahaja notranja plinska instalacija.

Delovni čas:

Ponedeljek – petek 8.00 – 16.00 oziroma po dogovoru z naročnikom.

KONTROLNI ORGAN
IZDAJA POTRDILA IN OBRAČUN STORITEV

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek kontrole izda potrdilo o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole.

Storitve v postopkih ugotavljanja skladnosti se obračunajo po veljavnem ceniku oziroma po ponudbi.

KONTROLNI ORGAN
SPREJEM IN NAROČANJE

Način sprejema strank je lahko po telefonu, elektronski pošti ali osebno pri predstavniku podjetja. Predstavnik podjetja od stranke pridobi informacije o njenem problemu.

Pri tem se izpolni Vloga za kontrolo, kjer se pridobijo kontaktni podatki in podatki o sami plinski instalaciji. Dogovori se o možnih terminih za izvedbo kontrole notranje plinske instalacije.

Kontrolor kasneje pokliče vložnika za uskladitev točnega termina kontrole. Vložnik je dolžan v primeru, ko je postopek kontrole dogovorjen in ne more zagotoviti svojo prisotnost v dogovorjenem času, kontrolnemu organu odpovedati naročeno storitev vsaj en dan pred napovedanim datumom pregleda.

V času kontrole notranje plinske instalacije je vložnik dolžan zagotoviti prosti prehod do plinske omarice in peči.

Kontrolni organ izvede pregled plinske instalacije v skladu s predpisanim postopkom. Vložnik ali njegov pooblaščenec je pri pregledu lahko prisoten, vendar ne sme motiti izvajanja postopka.

KONTROLNI ORGAN
POSTOPKI KONTROLE

Kontrola pred prvo uporabo plinske napeljave (nova napeljava) zajema postopke:
• Pregled plinovodne napeljave
• Trdnostni preskus
• Tesnostni preskus

Kontrola po rekonstrukciji ali popravilu:
• Pregled plinovodne napeljave
• Trdnostni preskus
• Tesnostni preskus

Kontrola rednega periodičnega pregleda (med redno uporabo):
• Pregled plinovodne napeljave
• Tesnostni preskus

Če so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti, kontrolni organ izda potrdilo o kontroli, ki ne izpolnjuje vseh zahtev postopka in standardov. V izdanem potrdilu so opisana vsa odstopanja in se ga posreduje vložniku.

Pomanjkljivosti oz. neskladnosti mora vložnik odpraviti v določenem roku.

KONTROLNI ORGAN
PRITOŽBE IN PRIZIVI

Naročnik se lahko zoper izvedbo postopka kontrole pisno ali ustno pritoži kontrolnemu organu.

Pisno pritožbo poda tako, da izpolni obrazec kontrolnega organa, ki mu ga posreduje kontrolor ali vodja pisarne. Če stranka želi pritožbo ustno, je naloga osebja kontrolnega organa, da s stranko izpolni obrazec. Pritožbo se obravnava in analizira najpozneje v treh dneh ter se stranko pisno obvesti o zaključku.

Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa vloži pisni priziv. Pisno pritožbo poda tako, da izpolni obrazec kontrolnega organa, ki mu ga posreduje kontrolor ali vodja pisarne. Pisni odgovor na priziv stranke je posredovan največ trideset dni po prejetju priziva.

KONTROLNI ORGAN
VAROVANJE ZAUPNOSTI INFORMACIJ

Kontrolni organ je odgovoren za upravljanje z vsemi informacijami, pridobljenimi ali nastalimi med izvajanjem aktivnosti kontrole.

Vse informacije razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali so dogovorjene med kontrolni organ in naročnikom, se štejejo za pravno zaščitene in se obravnavajo kot zaupne. Ta zaveza je pravno izvršljiva kot del splošnih pogojev poslovanja kontrolni organ, ki so sestavni del zahtevka za izvedbo postopka.

Vrtojba, 22. 11. 2019

Pišite nam

Imate vprašanje, pripombo, predlog ali namig, ki bi ga želeli sporočiti? Izpolnite spodaj prikazani obrazec in s klikom na gumb pošlji sporočite svoje mnenje. Obvezna polja so vsa vnosna polja.

    Vaše ime (obvezno)

    Vaš email (obvezno)

    Zadeva

    Vaše sporočilo