PODROČJE POSLOVANJE

Področje poslovanja velja za izvajanje storitev kontrole notranjih plinskih napeljav. Storitve obsegajo kontrole, ki se nanašajo na plinsko napeljavo:
• Po izdelavi
• Po rekonstrukciji oz. popravilu
• Po daljši neuporabi
• Med redno uporabo.

LOKACIJA IZVAJANJA KONTROLE

Postopki kontrole se opravljajo na naslovu naročnika oz. objekta, kjer se nahaja notranja plinska instalacija.

DELOVNI ČAS

Ponedeljek – petek 8.00 –16.00
Oziroma po dogovoru z naročnikom.

SPREJEM IN NAROČANJE STRANK

Način sprejema strank je lahko po telefonu ali osebno pri predstavniku podjetja. Predstavnik podjetja od stranke pridobi informacije o njenem problemu. Pri tem se izpolni Vloga za kontrolo, kjer se pridobijo kontaktni podatki in podatki o sami plinski instalaciji. Dogovori se o možnih terminih za izvedbo kontrole notranje plinske instalacije.
Kontrolor kasneje pokliče vložnika za uskladitev točnega termina kontrole.

Vložnik je dolžan v primeru, ko je postopek kontrole dogovorjen in ne more zagotoviti svojo prisotnost v dogovorjenem času, kontrolnemu organu odpovedati naročeno storitev vsaj en dan pred napovedanim datumom pregleda.

V času kontrole notranje plinske instalacije je vložnik dolžan zagotoviti prosti prehod do plinske omarice in peči.

Kontrolni organ izvede pregled plinske instalacije v skladu s predpisanim postopkom. Vložnik ali njegov pooblaščenec je pri pregledu vozila lahko prisoten, vendar ne sme motiti izvajanja postopka.

Kontrola pred prvo uporabo plinske napeljave (nova napeljava) zajema postopke:
• Pregled plinovodne napeljave
• Trdnostni preskus
• Tesnostni preskus

Kontrola po rekonstrukciji ali popravilu:
• Pregled plinovodne napeljave
• Trdnostni preskus
• Tesnostni preskus

Kontrola rednega periodičnega pregldea (med redno uporabo):
• Pregled plinovodne napeljave
• Tesnostni preskus

Če so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti, kontrolni organ izda potrdilo o kontroli, ki ne izpolnjuje vseh zahtev postopka in standardov. V izdanem potrdilo so opisana vsa odstopanja in se ga posreduje vložniku. Pomanjkljivosti oz. neskladnosti mora vložnik odpraviti v določenem roku.

IZDAJA POTRDILA O KONTROLI

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek kontrole izda potrdilo o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole.

OBRAČUN STORITEV

Storitve v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil se obračunajo po veljavnem ceniku oz. po ponudbi.

PRITOŽBE IN PRIZIVI

Naročnik se lahko zoper izvedbo postopka kontrole pisno ali ustno pritoži kontrolnemu organu. Pisno pritožbo poda tako, da izpolni obrazec kontrolnega organa, ki mu posreduje kontrolor ali vodja pisarne. Če stranka želi pritožbo ustno, je naloga osebja kontrolnega organa, da s stranko izpolni obrazec. Pritožbo se obravnava in analizira najpozneje v treh dneh ter se stranko pisno obvesti o zaključku.
Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa vloži pisni priziv. Pisno pritožbo poda tako, da izpolni obrazec kontrolnega organa, ki mu posreduje kontrolor ali vodja pisarne. Pisni odgovor na priziv stranke je posredovan največ trideset dni po prejetju priziva.

VAROVANJE ZAUPNOSTI INFORMACIJ

Kontrolni organ je odgovoren za upravljanje z vsemi informacijami, pridobljenimi ali nastalimi med izvajanjem aktivnosti kontrole. Vse informacije razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali so dogovorjene med KO in naročnikom, se štejejo za pravno zaščitene in se obravnavajo kot zaupne. Ta zaveza je pravno izvršljiva kot del splošnih pogojev poslovanja KO, ki so sestavni del zahtevka za izvedbo postopka.

Vrtojba, 22. 11. 2019